برای عضویت در خبرنامه سام ایمیل خود را در کاد پایین وارد نمایید

Clean Hands

Elizabeth washes her hands every day. She likes to wash her hands. She washes her hands with soap and water. She uses soap and water to wash her hands. She uses warm water and soap. She washes her hands for 30 seconds. After 30 seconds she stops washing her hands. She turns off the water. She dries her hands on a clean towel. Every few hours she turns on the water and washes her hands. Elizabeth has very clean hands. She does not have many germs on her hands. Germs cannot live on her clean hands.

 

good morning and this is my

good morning

and this is my seventeenth translations

دستای تمیز

الیزابث هر روز دستها شو می شور ـه . اون دوست داره دستها شو بشورـه . اون دستها شو با آب و صابون می شورـه . اون برای شستن دستهاش از آب و صابون استفاده میکنه . اون از آب گرم و صابون استفاده میکنه . اون دستها شو برای 30 ثانیه می شورـه . اون بعد از 30 ثانیه شستن دستهاشو متوقف میکنه . اون آب را می بنده . اون دستها شو با ی حوله تمیز خشک میکنه . اون هر چند ساعت آب را باز میکنه و درستها شو میشور ـه . الیزابث دستهای تمیزی داره . اون هیچ جرمی رو دستهاش نداره . جرم ها نمی توانند در جاهای تمیز زندگی کنند .

کلمه جدید که امروز در این داستان یاد گرفتم ( جرم germs ) بود .

good story thanks guys