برای عضویت در خبرنامه سام ایمیل خود را در کاد پایین وارد نمایید

Believe the Chief

The police chief said crime was down. "Crime is down," said police chief Braddon. He talked to TV reporters. He talked to newspaper reporters. He talked to radio reporters. He was proud. "I'm proud," he said. "Our police are doing a good job. I'm proud of our police." He said crime was down 50 percent. "What kinds of crime?" asked a reporter. "All kinds of crime," said Braddon. "Bicycle theft is down 60 percent. Cell phone theft is down 55 percent. Computer theft is down 50 percent." He didn't say anything about other crimes. "What about other crimes?" asked a reporter. "What other crimes?" asked Braddon. "You should be happy with this news. Report it to the public. The public will be happy, too."

 

باور فرمانده رئیس پلیس اعلام

باور فرمانده
رئیس پلیس اعلام کرد جرایم پایین آمده است. برادون، رئیس پلیس، گفت: "جنایت است. او با خبرنگاران تلویزیون صحبت کرد. او با خبرنگاران روزنامه صحبت کرد. او با خبرنگاران رادیو صحبت کرد. او افتخار می کرد او گفت: "من افتخار می کنم." "پلیس ما کار خوبی انجام می دهد. من از پلیس ما افتخار می کنم." او گفت که جرم 50 درصد کاهش یافته است. "جنایی چیست؟" یک خبرنگار پرسید. برادون گفت: "انواع جرم و جنایت. سرقت دوچرخه 60 درصد کاهش یافته است. سرقت تلفن همراه 55 درصد است. سرقت کامپیوتر 50 درصد است. او درباره جنایات دیگر چیزی نگفت. "جنایت های دیگر؟" یک خبرنگار پرسید. "جنایت های دیگر؟" از برادون پرسید "شما باید با این خبر خوشحال باشید. گزارش آن را به عموم مردم نیز خوشحال خواهد شد."

باور فرمانده رئیس پلیس اعلام

باور فرمانده
رئیس پلیس اعلام کرد جرایم پایین آمده است. برادون، رئیس پلیس، گفت: "جنایت است. او با خبرنگاران تلویزیون صحبت کرد. او با خبرنگاران روزنامه صحبت کرد. او با خبرنگاران رادیو صحبت کرد. او افتخار می کرد او گفت: "من افتخار می کنم." "پلیس ما کار خوبی انجام می دهد. من از پلیس ما افتخار می کنم." او گفت که جرم 50 درصد کاهش یافته است. "جنایی چیست؟" یک خبرنگار پرسید. برادون گفت: "انواع جرم و جنایت. سرقت دوچرخه 60 درصد کاهش یافته است. سرقت تلفن همراه 55 درصد است. سرقت کامپیوتر 50 درصد است. او درباره جنایات دیگر چیزی نگفت. "جنایت های دیگر؟" یک خبرنگار پرسید. "جنایت های دیگر؟" از برادون پرسید "شما باید با این خبر خوشحال باشید. گزارش آن را به عموم مردم نیز خوشحال خواهد شد."