برای عضویت در خبرنامه سام ایمیل خود را در کاد پایین وارد نمایید

Bad Boy

Deborah was angry at her son. Her son didn't listen to her. Her son was 16 years old. Her son thought he knew everything. Her son yelled at Deborah. He told her he didn't have to do anything. He didn't have to listen to her. He didn't have to go to school. He didn't have to do his homework. He didn't have to study. He was 16. He could do anything he wanted to do. What could Deborah do? She wasn't married. She was divorced. She could not control her son. He would listen to his father. But his father was not there. His father lived in another city.

 

دبورا از دست پسرش عصبانی بود.

دبورا از دست پسرش عصبانی بود. پسرش بهش گوش نمیکرد. پسرش ۱۶ ساله بود‌. پسرش فکر میکرد او همه چیز میدونه . پسرش سر دبورا فریاد میزد‌. او بهش گفت او مجبور نیست همه چیز رو انجام بده‌. او مجبور نیست بهش گوش بده. او مجبور نیس بره مذرسه. او مجبور نیست تکالیفش رو انجام بده‌. او مجبور نیست درس بخونه. او ۱۶ ساله بود. او میتونست هرکاری که میخواد انجام بده. دبورا چی میتونست انجام بده؟ او متاهل نبود. او مطلقه بود. او نمیتونست پسرش رو کنترل کنه. او به پدرش گوش میکرد. ولی پدرش اونجا نبود‌ پدرش توی شهر دیگه ای زندگی میکرد.