برای عضویت در خبرنامه سام ایمیل خود را در کاد پایین وارد نمایید

Add Numbers

Maria was learning to add numbers. She liked to add numbers. It was easy to add numbers. She could add one and one. She knew that one and one are two. She knew that two and two are four. She knew that three and three are six. But that was it. She didn't know what four and four are. She asked her mom. Her mom told her that four and four are eight. "Oh, now I know," Maria said. "I am four years old now. In four more years, I will be eight." Maria was a fast learner. She wasn't a slow learner.

 

hi good after noon and this

hi good after noon

and this is my twenty one translations

جمع زدن شماره ها

ماریا قبلا یاد گرفته شماره ها رو جمع ببنده . اون خیلی دوست داره شماره ها رو جمع ببنده . جمع زدن شمارها خیلی راحته . اون توانست یک و یک را جمع ببنده . اون میدونست که یک و یک میشه دو . اون میدونست دو و دو میشه چهار . اون میدونست سه و سه میشه شش . ولی اون نمیدونست که چهار و چهار چند میشه . اون از مامان ـش پرسید . مامان ـش بهش گفت چهار و چهار میشه هشت . مریا گفت " اوه حالا دیگه میدونم . من الان چهار سالمه . چهار سال دیگه . من هشت ساله خواهم شد . اون خیلی سریع یاد میگیره , باهوشه . اون دیر فهم نیست .

fortunately i knew every word in this story , i proud of myself

thanks guys for help me out